به من یک داستان هدیه بدهید.                               

با فرزند تان داستان ها وکتابهای

مصور را بخوانید.

 

 

به همراه فرزند تان داستان گوش بدهید و تعریف کنید

تماشا کنید کتاب های عکس دار را

بازی ، آوازخواندن و کار دستی را تجربه کنید

 Schaffhausen

Wer erzählt die Geschichten:      

Abbas Ghassemi, Leseanimator SmeG in Ausbildung

Tel. 076 593 66 97

Flyer

 

Suchen